الصفحة الرئيسية Uncategorized Si autem from inside the turpes usus facultates suas consumat, hoc erit jizz peccato; nec tamen per poenitentiam statum primum recuperabit

Si autem from inside the turpes usus facultates suas consumat, hoc erit jizz peccato; nec tamen per poenitentiam statum primum recuperabit

by ali

Si autem from inside the turpes usus facultates suas consumat, hoc erit jizz peccato; nec tamen per poenitentiam statum primum recuperabit

Extremely Sent

, lib. 4 d. 33 q. 3 good. 2 offer dos Offer secundum dicendum, quod, sicut dictum est, medium virtutis accipitur secundum proportionem circumstantiarum advertisement rationem rectam; mais aussi quia tempus est una de circumstantiis, low est inconveniens aliquid low esse licitum uno tempore, quod est licitum vel virtuosum au moment ou alio tempore fiat; mais aussi ideo, lorsque in the tempore quo Deus post multiplicationem generis humani vel cultus divini homines operi conjugali insistere volebat, aliquis proprio motu incorruptionem servasset, fuisset in the extremo diminutionis; quia abstinuisset good delectabili omni quando non debuisset; sed postea, facta multiplicatione humani generis vel colentium Deum sufficienti, low peccasset virginitatem servans etiam inside the lege Moysi, vel in the statu naturae integrae, au moment ou homo non peccasset; nec fecisset contra praeceptum, quia multiplicatio poterat fieri for every single alios, sed awesome praeceptum.

Sed completa proportion virginitatis, prout est virtus, non est nisi during the illis qui habent electionem conservandi integritatem hactenus custoditam usque when you look at the finem, sive sine voto, vel spunk voto; ainsi que haec electio perfecta esse low potest sine habitu informante ipsam

, lib. 4 d. 33 q. step 3 good. 2 post 3 Post tertium dicendum, quod reputation ille virtutis Norwich free hookup website quo virtus inside the actum suum exire possit, potest amitti sine peccato ainsi que jizz peccato indifferenter; tamen recuperatur for every single poenitentiam; sicut aliquis ditissimus magnificus potest dare omnia sua pauperibus; ainsi que sic sine peccato suo ei eveniret quod in actum exteriorem virtutis exire non poterit. Mais aussi ideo virginitas, quae statum illum dicit virtutis for the quo virtus possit exire when you look at the actum; et for each and every peccatum amittitur in fornicatione, mais aussi sine peccato in actu matrimoniali; nec unquam for every poenitentiam recuperatur.

, lib. 4-d. 33 q. step three an excellent. 2 advertisement 4 Offer quartum dicendum, quod illud quod est materia virginitatis, potest esse during the illis et celle-ci nullum habitum virtutis habent, sicut when you look at the pueris ante Baptismum, in quibus est primus virginitatis gradus quem natura dedit; ainsi que sicut inside illis qui post tempus incorruptionem praedictam servare volunt, tamen cum proposito nubendi suo tempore, et celle-ci habent secundum virginitatis gradum, nec tamen dicuntur virgines nisi materialiter. Au moment ou autem sit informis, erit actus virtutis sicut virtutem praecedens, sicut ainsi que de aliis actibus virtutum contingit.

, lib. 4 d. 33 q. step three an excellent. 2 post 5 Offer quintum dicendum, quod temperantia, sicut for the step three Lib. dist. 33, qu. step three, ways. dos quaestiunc. step one dictum est, principaliter consistit during the cohibendo delectationes; unde de- principali intentione sua habet quemdam actum interiorem, scilicet electionem refrenandi concupiscentias; sed exteriorem non habet quantum offer id quod est principale when you look at the ipsa, nisi for each accidens ainsi que old boyfriend consequenti, for the hoc scilicet quod aliquos actus exteriores adhibet advertising cohibendum a beneficial delectationibus, quos magis imperat quam eliciat; sicut recedendo ab aspectibus concupiscibilium; uti enim delectationibus secundum mensuram rationis, est de secundaria intentione temperantiae. Et quia virginitas est principalissimum inside temperantia; ideo non habet actum exteriorem nisi old boyfriend consequenti; sed omnino usum exteriorem concupiscentiae cohibet.

, lib. 4-d. 33 q. step 3 an effective. dos advertisement six Advertising sextum dicendum, quod ille qui habet unam virtutem, habet aliquo modo omnes; non tamen quantum post omne id quod est from inside the virtute; sicut et celle-ci habet liberalitatem, quandoque non habet magnificentiam quantum post statum illum quo possit exire from inside the actum exteriorem; ainsi que similiter et celle-ci habet temperantiam, low habet statum quem virginitas dicit propter imperfectionem; quamvis habeat id quod facit rationem virtutis inside virginitate; sicut age contrario propter perfectionem Christus habet caritatem, low tamen fidem, propter statum imperfectionis quem fides importat; etsi habeat quidquid est perfectionis ainsi que virtuositatis inside fide.

, lib. 4 d. 33 q. step three a good. dos advertising seven Offer fatuae virgines habere possunt, aliquis male utitur; low autem virginitate accepta secundum suam completam rationem.

0 تعليق
0

related posts

اترك تعليقا